ALGEMENE VOORWAARDEN - oktober 2021

 

 

Artikel 1 - DEFINITIES

1.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door:

Atelier Zlatka

Ommelanderwijk 119

9644 TC Veendam

KvK 62994697

BTW NL001395585B47

1.2.

In deze voorwaarden worden de volgende termen als partijen gebruikt;

Atelier Zlatka: zal in deze voorwaarden als Atelier Zlatka wordt aangeduid;

Klant: de opdrachtgever die zowel particulier als zakelijk kan zijn.

 

 

Artikel 2 - TOEPASSELIJKHEID

2.1.

Het uitvaardigen van een opdracht aan Atelier Zlatka houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.2.

Mogelijke afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De overige bepalingen blijven onverkort van kracht.

2.3.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten voor Atelier Zlatka worden bedongen, worden evenzeer bedongen voor door Atelier Zlatka ingeschakelde derden.

 

 

Artikel 3 - BESTELLING EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1.

Een bestelling kan telefonisch of schriftelijk worden geplaatst.

3.2.

Hierop volgt een uitnodiging voor een afspraak voor het maatnemen of doorgeven van de maten. Bij het invullen van het maatbriefje of ontvangen van de maten is de bestelling voltooid en de overeenkomst gesloten.

 

 

Artikel 4 - PRIJZEN EN PRIJSOPGAVES

4.1.

Een prijsopgave is vrijblijvend en geldig zolang als vermeld staat op de prijsopgave.

4.2.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief btw, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.3.

Een prijsopgave geldt niet automatisch voor nabestellingen.

 

 

Artikel 5 - ANNULEREN EN ONTBINDEN OVEREENKOMST

5.1.

U heeft de mogelijkheid uw overeenkomst binnen 24 uur, zonder opgaaf van reden en extra kosten, te annuleren. Wij verzoeken u daarvoor een e-mail te sturen naar atelierzlatka@gmail.com. Uw annulering zal per e-mail bevestigd worden.

5.2.

Burger Wet Boek 6; Artikel 230p lid f.1 – De klant heeft geen recht van ontbinding bij: ‘de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn’.

5.3.

Bij annulering van de overeenkomst na 24 uur worden kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:

- 24 uur tot 7 dagen na het maatnemen 25% van het totaalbedrag van de bestelling;

- 7 tot 14 dagen na het maatnemen 50% van het totaalbedrag van de bestelling;

- 14 dagen na het maatnemen tot 3 dagen voor leverdatum 75% van het totaalbedrag van de bestelling;

- 3 tot 0 dagen voor leverdatum 100% van het totaalbedrag van de bestelling.

5.4.

Bij annulering dient u het bedrag binnen 7 dagen te voldoen na ontvangst van de factuur. 

 

 

Artikel 6 - BETALINGEN

6.1.

Betaling van de factuur kan geschieden op een van de volgende wijzen: contant of per bank. 

6.1.1.

Het totaalbedrag dient per bank vóór de vervaldatum, vermeld op de eindfactuur, te worden voldaan.

6.1.2.

Of het totaalbedrag kan in gepaste contanten of internetbankieren voldaan worden op de leverdatum.

6.2.

Betaling van een factuur met annuleringskosten dient binnen 7 kalenderdagen te worden voldaan via bank.

6.3.

Atelier Zlatka behoudt het recht om artikelen, wanneer deze niet op de leverdatum zijn betaald, pas uit te leveren na ontvangst van volledige betaling, zoals overeengekomen op de eindfactuur.

 

 

Artikel 7 - MAATWERK

7.1.

Maatwerk wordt vervaardigd aan de hand van door Atelier Zlatka opgenomen maten, alsmede door de klant verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen.

7.2.

De bestelling wordt vervaardigd volgens het maatwerksysteem als ontworpen door Atelier Zlatka. Overige systemen, eisen en voorwaarden van derden zijn niet rechtsgeldig.

7.3.

Ook ten aanzien van de pasvorm gelden de regels van Atelier Zlatka. Het is van belang dat tijdens het opnemen van de maten aandacht wordt besteed aan de daadwerkelijke te dragen kleding, welke onder de toga/accessoire zal worden gedragen.

7.4.

De juistheid van de door de klant verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen komt geheel voor risico van de klant. De onjuistheid van die gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen kan nimmer aan Atelier Zlatka worden tegengeworpen.

 

 

Artikel 8 - GARANTIE

8.1.

Atelier Zlatka staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar geleverde zaken. Ook krijgt u advies over het onderhoud van de door u bestelde producten. Uw bestelling wordt daarom op de leverdatum wederom gepast en gecontroleerd op juistheid. Eventuele kleine aanpassingen zoals lengte vallen dan onder de garantie en zullen binnen twee weken kosteloos aangepast worden.

8.2.

De garantie geldt gedurende uw carriere vanaf de leverdatum. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken materialen.

8.3.

Aanspraken op garantie worden niet erkend als de materialen voor andere dan de normale doeleinden worden gebruikt of op onoordeelkundige wijze worden behandeld, gebruikt of onderhouden of als de klant wijzigingen aan de geleverde zaken heeft aangebracht.

8.4.

Indien het herstel of de vervanging van de materialen door de klant of derden plaatsvindt, erkent Atelier Zlatka geen garantieaanspraken.

 

 

Artikel 9 - AANSPRAKELIJKHEID

9.1.

Atelier Zlatka is niet aansprakelijk voor door de klant geleden en te lijden schade, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.

9.2.

Atelier Zlatka is slechts aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Atelier Zlatka. Het recht op schadevergoeding door Atelier Zlatka is te allen tijde beperkt tot personen- en zaakschade. In het bijzonder is de vergoeding van gevolgschade door Atelier Zlatka uitgesloten.

9.3.

Atelier Zlatka is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door derden in opdracht van Atelier Zlatka voor de klant verleende diensten of geleverde zaken.

 

 

Art. 10 - OVERMACHT

10.1.

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Atelier Zlatka gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de klant en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.

10.2.

Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: stakingen, boycot, pandemie, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, schaarste aan grondstoffen, brand, machinebreuk en voorst alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakomingen van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Atelier Zlatka kan worden gevergd.

10.3.

Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, is naast Atelier Zlatka ook de klant bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft Atelier Zlatka recht op vergoeding van de door haar redelijkerwijs gemaakte kosten.

 

 

Artikel 11 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

11.1.

Alle teksten, afbeeldingen, stalen, schetsen, tekeningen, ontwerpen, modellen, creaties, producten, artikelen en al het overige behorende tot Atelier Zlatka is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Atelier Zlatka.

11.2.

Het is een ieder verboden om zonder toestemming van Atelier Zlatka het materiaal waarop het intellectueel eigendom rust te gebruiken, exploiteren, tentoon te stellen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

11.3.

Eveneens is het een ieder verboden om aanduidingen in de prestaties over het intellectueel eigendom van Atelier Zlatka te wijzigen of te verwijderen.

 

 

Artikel 12 - KLACHTEN

12.1.

Bij een klacht dienen de partijen zich tot het uiterste in te spannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Meldt een klacht zo snel mogelijk per email of schriftelijk. Uiterlijk binnen 30 dagen zal Atelier Zlatka op uw klacht reageren.

 

 

Artikel 13 - TOEPASSELIJK RECHT

13.1.

Op elke overeenkomst tussen Atelier Zlatka en de klant is Nederlands recht van toepassing.